Scopul şi obiectul de activitate

Centrul îşi desfăşoară activitatea în principal, pe bază de programe şi proiecte elaborate de conducerea acestuia, în concordanţă cu strategiile culturale şi educativ-formative stabilite de autoritatea în subordinea căreia funcţionează, respectiv Consiliul Judeţean Iaşi, urmărind cu consecvenţă în principal, realizarea următoarelor obiective:

 • oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală;
 • conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;
 • educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educaţie.

 

În scopul realizării acestor obiective, Centrul organizează şi susţine integral sau prin parteneriate, următoarele tipuri de activităţi:

 • evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi altele asemenea;
 • expoziţii temporare sau permanente, elaborări de monografii, editări de cărţi şi publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-ştiinţific;
 • promovarea turismului cultural de interes local;
 • conservarea, cercetarea şi punerea în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor;
 • organizarea unor cursuri de educaţie civică, de educaţie permanentă şi formare profesională continuă.

Centrul are următoarele atribuţiuni principale:

 • elaborarea unor programe şi proiecte de promovare şi valorificare a tradiţiilor locale şi stimularea creativităţii în toate genurile artei interpretative neprofesioniste;
 • inventarierea tuturor tradiţiilor, obiceiurilor şi a creaţiilor populare autentice specifice subzonelor etnofolclorice ale judeţului;
 • protejarea şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale creaţiei populare autentice arhaice şi contemporane, în vederea completării băncii de date şi valori a Centrului;
 • elaborarea unor proiecte şi programe atractive şi utile de educaţie permanentă;
 • conservarea şi transmiterea nealterată a valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţilor locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;
 • protejarea şi susţinerea acţiunilor de cultivare a specificului local şi zonal;
 • promovarea şi organizarea acţiunilor de revitalizare a meşteşugurilor populare tradiţionale şi susţinerea celor care le practică (meşteri populari, mici meşteşugari, artizani, etc);
 • susţinerea, promovarea şi cultivarea valorilor autentice creaţiei populare contemporane şi artei interpretative neprofesioniste în toate disciplinele artistice: muzică, dans, teatru, etc;
 • susţinerea programelor şi proiectelor referitoare la interesele şi preocupările cetăţenilor pentru cultură şi totalitatea formelor ei de exprimare, de petrecere plăcută a timpului liber, valorificând în acest sens, obiceiurile şi tradiţiile comunităţilor locale ;
 • organizarea şi dezvoltarea acţiunilor culturale, în parteneriat cu instituţii, ONG-uri şi alte organisme locale, naţionale sau internaţionale, care promovează schimburile culturale, activităţile culturale în general, etc;
 • editează şi difuzează publicaţii şi materiale cu caracter metodologic în domeniul educaţiei permanente pentru reţeaua de aşezăminte culturale, şcoli, ş.a;
 • realizează programe de educaţie permanentă în parteneriat cu instituţii, fundaţii, asociaţii şi instituţii de specialitate din ţară şi din spaţiul european.

 

Centrul iniţiază, sprijină şi derulează programe şi proiecte culturale în domeniul educaţiei permanente şi al culturii tradiţionale, urmărind cu consecvenţă:

 • cercetarea stadiului actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare specifice fiecărei zone etnofolclorice a judeţului;
 • constituirea (statistică) a patrimoniului imaterial judeţean din manifestări aparţinând domeniilor prevăzute de lege;
 • protejarea şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale creaţiei populare contemporane, constituind banca de date şi valori;
 • elaborarea unor programe de valorificare a tradiţiilor locale şi stimularea creativităţii în toate genurile artei interpretative neprofesioniste;
 • iniţierea unor proiecte de sprijinire şi afirmare a creatorilor şi performerilor tradiţiei şi creaţiei populare autentice, pentru protecţia acestora împotriva denaturărilor şi falsificărilor;
 • elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;
 • conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;
 • păstrarea şi cultivarea specificului zonal;
 • stimularea creativităţii şi talentului;
 • revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor tradiţionale şi susţinerea celor care le practică (meşteri populari şi mici meseriaşi etc.);
 • cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare şi artei interpretative neprofesioniste în toate genurile – muzică, coregrafie, teatru etc.;
 • desfăşurarea unor programe adecvate intereselor şi preocupărilor locuitorilor, de petrecere a timpului liber, valorificând şi obiceiurile tradiţionale din comunitatea respectivă;
 • antrenarea cetăţenilor în activitatea de cunoaştere, ocrotire şi întreţinere a mediului cultural tradiţional;
 • dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional.

Conform acestor atribuţiuni, Centrul acţionează în direcţia:

 • dezvoltării activităţilor de: conservare, cercetare, protejare, transmitere, promovare şi punere în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;
 • editează şi difuzează publicaţii în domeniul culturi tradiţionale şi educaţiei permanente pentru reţeaua judeţeană a aşezămintelor culturale;
 • realizează programe de educaţie permanentă în parteneriat cu instituţiile de specialitate din ţară şi din străinătate;
 • iniţiază şi sprijină proiecte şi programe de promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor populare;
 • propune zone de obiceiuri şi tradiţii populare protejate din cadrul judeţului;
 • efectuează studii şi cercetări privind obiceiurile, tradiţiile populare şi meşteşugurile tradiţionale locale;
 • iniţiază şi aplică programe pentru conservarea şi protejarea obiceiurilor, tradiţiilor populare şi a meşteşugurilor tradiţionale;
 • asigură asistenţă de specialitate aşezămintelor culturale din județ.

 

În scopul promovării, conservării şi punerii în valoare a culturii tradiţionale, a tradiţiilor şi obiceiurilor populare, Centrul desfăşoară următoarele activităţi:

 • cercetează, conservă, valorifică şi promovează cultura tradiţională şi creaţia populară contemporană;
 • propune statutul de zonă protejată şi persoanele care pot primi titlul de „tezaure umane vii”, ca şi componente ale patrimoniului cultural imaterial de pe raza administrativ-teritorială a judeţului Iaşi;
 • elaborează baza de date judeţeană şi valori privind starea actuală a actelor şi faptelor de cultură populară tradiţională;
 • elaborează programe de revitalizare, transmitere, învăţare şi promovare a meseriilor tradiţionale: olărit, cusături, ţesături, împletituri, cioplituri, sculpturi în lemn, os, corn, piatră, pictură, ş.a.;
 • elaborează programe de revitalizare şi promovare a unor domenii ale culturii populare tradiţionale (teatru popular, dans popular, muzică, etc.);
 • elaborează şi derulează proiecte de editare şi difuzare a materialelor şi lucrărilor de specialitate realizate pe orice fel de suport;
 • efectuează cu mijloacele din dotare, transportul artiştilor amatori din judeţ, a artiştilor plastici, meşteşugarilor, a formaţiilor artistice şi personalului propriu care participă la manifestări culturale din judeţ şi din ţară;
 • Centrul iniţiază, sprijină şi coordonează constituirea şi pregătirea formaţiilor artistice de amatori din judeţul Iaşi cu un înalt caracter de reprezentativitate prin valoarea şi autenticitatea componenţilor şi a repertoriului abordat, în vederea participării acestora la manifestări culturale locale, zonale, naţionale şi internaţionale.

Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin în vederea realizării activităţilor specifice, Centrul colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup (etnice, politice, religioase ş.a.).

Activitatea de educaţie permanentă poate fi realizată de către Centru prin:

 • programe de dezvoltare a aptitudinilor creative individuale şi de grup (artistice, ştiinţifice, etc.);
 • tabere de creație în cadrul culturii populare tradiționale;
 • ateliere tehnico-aplicative;
 • seminarii, colocvii, mese rotunde, etc;
 • activităţi pentru persoanele defavorizate ;
 • alte forme de pregătire/perfecţionare în instituţii similare din ţară şi străinătate;

Patrimoniul

 •  Patrimoniul Centrului este format din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului şi/sau a unităţii administrativ-teritoriale, după caz, pe care le administrează în condiţiile legii, precum şi asupra unor bunuri aflate în proprietatea privată a instituţiei.
 •  Patrimoniul Centrului poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri, din partea unor instituţii publice ale administraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară sau din străinătate.
 •  Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Centrului se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

Personalul Centrului se structurează în personal de conducere, personal de specialitate şi personal auxiliar.